Klachtenprocedure

klachtenprocedure
DE KORT HR SUPPORT

Onder een klacht wordt in de onderhavige procedure zowel gerekend de definitie die “de dikke Van Dale” hieraan toekent als ook de definities die gebezigd worden voor het woord “reclames”:
•         Het te kennen geven van ontevredenheid, misnoegen over iets;
•         Tegen iets opkomen, bezwaar indienen tegen;
•         Vorderen, met name schadevergoeding;
•         Navraag doen naar, levering vragen van iets dat besteld maar niet ontvangen is.

Klachten en reclames hebben betrekking op producten en diensten van De Kort HR Support. Alle zaken aangaande de werkgeversrol die De Kort HR Support vervult vallen hierbuiten.

Bij het behandelen van klachten hanteert De Kort HR Support de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities
Deze klachtenprocedure verstaat onder:
1.         Klacht: Ruim op te vatten begrip van opmerkingen met de suggestie van een (veronderstelde) tekortkoming van De Kort HR Support tot aan een formele als zodanig benoemde klacht, volgend uit het (verondersteld) niet nakomen van met de cliënt gemaakte afspraken of een (vermeende) ondoeltreffendheid, ondoelmatigheid of onjuistheid van dienstverlening, dan wel volgend uit een gedraging van een medewerker, waarover de cliënt (opdrachtgever) op- of aanmerkingen heeft dan wel reclameert.
2.         Klager: Degene die de klacht indient.
3.         Beklaagde: Degene die wordt aangeklaagd.
4.         Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met De Kort HR Support een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.
5.         Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen De Kort HR Support en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht. Onder opdracht zijn tevens begrepen de voorbereidende handelingen die naar aanleiding van een verzoek van de opdrachtgever worden verricht.
6.         Cliënt: Een door De Kort HR Support te bemiddelen persoon in een outplacement of Spoor 2 traject.
7.         Derden: Alle ingehuurde en niet tot de organisatie behorende personen, die voor kortere of langere tijd werkzaamheden verrichten in opdracht van De Kort HR Support.

Artikel 2 Indiening van klachten
1.         Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop De Kort HR Support zich jegens hem/haar heeft gedragen, schriftelijk of mondeling een klacht in te dienen bij De Kort HR Support.
2.         Onder klacht wordt verstaan: “iedere uiting van ongenoegen jegens de handelwijze gedaan door De Kort HR Support of een van haar medewerkers.”
3.         Een schriftelijk ingediende klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.         de naam en het adres van de klager of diens gemachtigde;
b.         de dagtekening;
c.         een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.

Artikel 3 Behandeling van klachten
1.         De behandeling van de klacht vindt plaats door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
2.         De bevoegdheid tot behandeling van de klacht ligt bij de algemeen directeur van De Kort HR Support.
3.         Een mondeling ingediende klacht wordt zo mogelijk direct afgehandeld door een niet direct betrokken medewerker.
4.         Een mondeling ingediende klacht wordt op verzoek van de klager schriftelijk vastgelegd en door De Kort HR Support als schriftelijk ingediende klacht aangemerkt.
5.         Indien onafhankelijkheid van de afhandeling van de klacht niet gewaarborgd kan worden, zal een externe, inhoudelijk deskundige benaderd worden. Beide partijen dienen het eens te zijn over de aanstelling van de onafhankelijk deskundige.

Artikel 4 Geen verplichting tot behandeling
1.         De Kort HR Support is niet verplicht een klacht te behandelen als deze een gedraging betreft:
a.         die langer dan een maand voorafgaand aan de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
b.         die aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan de administratieve rechter is onderworpen of onderworpen is geweest.
2.         De Kort HR Support is niet verplicht een klacht te behandelen als deze niet voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 2, derde lid, mits de klager gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad de klacht aan te vullen.
3.         Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5 Ontvangstbevestiging
1.         Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht wordt aan de klager een ontvangstbevestiging gezonden.
2.         De ontvangstbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.
3.         Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van de klacht, van de ontvangstbevestiging en van de daarbij behorende stukken.

Artikel 6 Horen klager en beklaagde
1.         De Kort HR Support stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
2.         Van het horen van de klager kan worden afgezien als deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden.
3.         Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 7 Bijstand
1.         Gedurende de klachtenprocedure, hebben zowel de klager als de beklaagde het recht zich te laten bijstaan en/of te laten vertegenwoordigen door derden, zulks op eigen kosten.
2.         De eventuele kosten voortvloeiende uit het zich laten bijstaan zijn niet voor rekening van De Kort HR Support.

Artikel 8 Termijn van behandeling
1.         De Kort HR Support handelt een klacht af binnen vier weken na ontvangst.
2.         De Kort HR Support kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen.
3.         Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
4.         De mededeling van verdaging vermeldt de reden van de verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 9 Bevindingen en conclusies
1.         De Kort HR Support stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en van de eventuele conclusies die hij daaraan verbindt.
2.         De Kort HR Support draagt zorg voor registratie van de schriftelijk ontvangen klachten, de bevindingen en van de conclusies uit het onderzoek.

Artikel 10 Slotbepalingen
1.         In gevallen waarin deze procedure niet voorziet, handelt De Kort HR Support naar bevinding van zaken.
2.         Ook verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden. Het daarin bepaalde dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd en maakt deel uit van deze klachtenprocedure.
3.         De Kort HR Support is gerechtigd te allen tijde deze procedure te wijzigen.
4.         De meest actuele versie van de klachtenprocedure is voor een ieder in te zien via www.hrsupport.pro
5.         Deze procedure treedt in werking op 01-04-2012