thumbnail-post
5|1|2018

SUBSIDIES EN ANDERE TEGEMOETKOMINGEN BIJ HET AANWERVEN VAN EEN NIEUWE MEDEWERKER

Iemand vanuit een uitkering of met een ziekte of handicap in dienst nemen, is niet voor iedereen een logische stap. Vaak omdat we bang zijn voor extra kosten. Wat als iemand weer ziek wordt? Zijn er aanpassingen aan de werkplek nodig? Deze keer hebben we verschillende subsidies of andere tegemoetkomingen op een rijtje gezet, zodat je kan zien dat er beperkingen aan de risico’s zitten en dat het soms zo zijn voordelen kan hebben om iemand vanuit een uitkering in dienst te nemen. We zetten alles voor je op een rij.

 

Subsidie praktijkleren

Als je een erkend leerbedrijf bent, kan je subsidie krijgen als je een leerplaats biedt. Het is een tegemoetkoming in de kosten die je als werkgever maakt om een leerling, deelnemer of student te begeleiden. De regeling loopt van 1 januari 2014 tot 2019 en richt zich vooral op kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt waarbij jeugdwerkloosheid een groot probleem is, studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat in gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Per onderwijscategorie wordt het budget verdeeld. Het maximum bedrag is € 2.700,00 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats per jaar.

Voor meer informatie over de subsidie praktijkleren kan je terecht op de site van het RVO.

Proefplaatsing

Als je iemand in dienst wil nemen met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering, dan bestaat de mogelijkheid om voor deze medewerker een proefplaatsing te krijgen als hij moeilijk aan werk komt en je niet zeker weet of hij geschikt is voor de functie. Tijdens een proefplaatsing werkt iemand 2 maanden lang bij je met behoud van uitkering. Je hoeft dan dus geen loon te betalen. Je moet de intentie hebben iemand na de proefplaatsing voor minimaal 6 maanden een contract aan te bieden voor minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing. Na de proefplaatsing mag je echter geen proeftijd meer afspreken met de werknemer als je hem in dienst neemt.

Voor meer informatie over een proefplaatsingen kan je terecht op de site van het UWV.

Looncompensatie bij ziekte

Als je iemand in dienst neemt met een arbeidshandicap of ziekte, dan zou er een no-risk polis kunnen gelden. Dit houdt in dat, als je werknemer ziek wordt, er door het UWV een ziektewet-uitkering betaald wordt en je dus geen of minder kosten hebt terwijl de werknemer niet kan werken. Deze no-risk polis geldt over het algemeen 5 jaar. Ook als een medewerker na langdurig ziek te zijn geweest weer bij jouw bedrijf gaat werken bestaat er een mogelijkheid dat je je kan beroepen op de no-risk polis.

Voor meer informatie over de no-risk polis kan je terecht op de site van het UWV.

Vergoedingen voor aanpassingen op de werkplek

Als je een werknemer in dienst hebt of wilt nemen met een ziekte of een handicap, dan kan het zijn dat je extra kosten moet maken om het werk mogelijk te maken. Door het UWV en door sommige gemeenten worden subsidies beschikbaar gesteld om tegemoet te komen in deze kosten. Als werkgever kan je deze subsidie aanvragen voor ‘niet-meeneembare voorzieningen’. Denk hierbij aan een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek. Let op! Om kans te maken op de subsidie moet je hem van te voren aanvragen. Er wordt dan eerst beoordeeld of de aanpassing echt nodig is, daarna wordt de hoogte van de vergoeding/subsidie berekend.
De werknemer kan voor sommige aanpassingen zelf ook subsidie aanvragen bij het UWV. Het gaan dan om voorzieningen die hij mee zou kunnen nemen naar een andere werkgever. Denk hierbij aan een aangepaste bureaustoel, een brailleleesregel, orthopedische schoenen, aanpassingen aan de auto of een vergoedingen voor (taxi)vervoer.

Voor meer informatie over vergoedingen voor aanpassingen op de werkplek kan je terecht op de volgende site.

Scholingsvoucher voor 50-plusser

Als je een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst wilt nemen en hij een opleiding nodig heeft om de functie uit te kunnen voeren, dan kan je voor de kosten van de opleiding een scholingsvoucher aanvragen. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00 (inclusief BTW) en is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. Je kan de scholingsvoucher aanvragen tot 1 oktober 2016. Om hiervoor in aanmerking te komen mag de opleiding maximaal 1 jaar duren en de werknemer moet een erkend diploma/certificaat ervoor ontvangen. Er moet een getekend arbeidscontract zijn en je moet de werknemer in dienst nemen voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een ww-uitkering ontvangt, maar minimaal voor 12 uur per week. De in dienst name dient plaats te vinden uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de scholing is afgerond. De minimale contractsduur moet 3 maanden zijn.

Voor meer informatie over de scholingsvoucher voor 50-plussers kan je terecht op de site van het UWV.

Mobiliteitsbonus

Als je iemand in dienst neemt van 56 jaar of ouder met een uitkering, dan heb je wellicht recht op een mobiliteitsbonus. Dit is een korting op de WIA/WAO- en WW-premie die je tijdelijk (maximaal 3 jaar) mag toepassen. Deze mobiliteitsbonus is maximaal 7.000 euro per jaar. Om aanspraak te kunnen maken op deze mobiliteitsbonus moet je werknemer een doelgroepverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij recht had op een uitkering voordat jij hem in dient neemt.

Voor meer informatie over de mobiliteitsbonus kan je terecht op de volgende site.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

Als je een werknemer in dienst neemt met een beperking/arbeidshandicap, dan heb je wellicht recht op premiekorting op de af te dragen werknemersverzekeringen. De premiekorting bedraagt voor werknemers die onder de ‘doelgroep banenafspraak’ vallen vanaf 1 januari 2016 maximaal €2.000,00 per jaar gedurende maximaal 3 jaar lang. Wanneer valt een medewerker onder die doelgroep:

  • Een werknemer die door de gemeente ondersteund moet worden bij het vinden van werk en die niet het wettelijk minimumloon kan verdienen;
  • Een werknemer met een wiw-baan (wet inschakeling werkzoekende) of ID-baan (In- en doorstroombaan);
  • Een werknemer met een Wajong uitkering;
  • Een werknemer met een WSW-indicatie.

Voor een arbeidsgehandicapte werknemer die níet dot de doelgroep banenafspraak behoort (werknemers met een WIA-uitkering) bedraagt de premiekorting € 7.000,00 per jaar bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week. Als iemand minder werkt wordt dit naar rato verrekend.

Voor meer informatie over de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer kan je terecht op de volgende site.

Premiekorting jongere werknemer

Als je vóór 1 januari 2016 een werknemer in dienst hebt genomen tussen de 18 en 26 jaar oud die een WW-uitkering, uitkering wegens betalingsonmacht of bijstandsuitkering ontving, dan kan je soms een korting of vrijstelling krijgen voor de te betalen premies werknemersverzekeringen. Om hier gebruik van te kunnen maken moet de werknemer een doelgroepverklaring kunnen overleggen van de gemeente of het UWV waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk recht had op de uitkering. Verder moet je hem een contract aangeboden hebben voor minimaal 6 maanden en 24 uur per week (voor 1 juli 2015 minimaal 32 uur per week). De premiekorting mag maximaal 2 jaar toegepast worden en bedraagt maximaal € 3.500,00 per jaar.

Voor meer informatie over de premiekorting jongere werknemer kan je terecht op de site van het UWV.

Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel voor de werknemer (niet voor jou als werkgever dus). En mag je daarom alleen op verzoek van je werknemer toepassen. Uiteraard betekent het wél dat je minder loonbelasting hoeft af te dragen. Om de korting te mogen toepassen moet je werknemer een brief van het UWV kunnen overleggen waarin staat dat hij recht had op een Wajong uitkering voordat hij bij jou in dienst kwam.

Voor meer informatie over de jonggehandicaptenkorting kan je terecht op de site van de Belastingdienst.

Loondispensatie

Als je een werknemer in dienst neemt met een Wajong-uitkering die door zijn ziekte of handicap minder aan kan dan een andere werknemer, dan mag je tijdelijk minder loon uitbetalen aan deze medewerker. Het UWV vult het loon dan aan. Deze loondispensatie duurt in principe een half jaar tot 5 jaar en kan eventueel verlengd worden, maar de bedoeling is dat de medewerker uiteindelijk hetzelfde gaat verdienen als anderen. Op het moment dat de Wajonger in dienst komt wordt mogelijk wel zijn uitkering verlaagd.

Voor meer informatie over loondispensatie kan je terecht op de site van het UWV.

Brug-WW

Met deze regeling kan je een werknemer laten omscholen met behoud van zijn WW-uitkering. De regeling geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden. Er zijn 2 soorten Brug-WW:

  • Brug-WW zonder sectorplan wordt geregeld via UWV. Je kan dan een werknemer in dienst nemen die gedurende de periode dat hij zijn opleiding volgt, of zolang zijn uitkering duurt als dat eerder is, zijn uitkering doorbetaald krijgt van het UWV. Als werkgever betaal je dan alleen de uren dat de nieuwe medewerker werkt en niet de uren dat hij scholing volgt. Het contract moet voor minimaal 8 uur per week zijn, naast de te volgen scholing. Uiteraard moet de opleiding wel noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn nieuwe baan. Na de opleiding moet je hem een contract aan bieden voor minimaal 6 maanden voor minimaal het aantal uren dat hij al werkte, plus het aantal uren dat hij per week de opleiding volgde (dit wordt ook wel een baangarantie genoemd).
  • Brug-WW met sectorplan wordt beoordeeld vanuit de sector als er een sectorplan is ingediend en goedgekeurd. Je kan een werknemer in dienst nemen die een opleiding volgt. De medewerker krijgt gedurende de periode van maximaal 1 jaar of tot de ww-uitkering stopt zijn ww-uitkering doorbetaald. Ook hier geldt dat je als werkgever alleen de uren betaald dat de werknemer werkt en niet de uren dat hij scholing volgt. Daarnaast kunnen de kosten van de opleiding (gedeeltelijk) worden vergoed. Het is mogelijk dat de werknemers tijdens de periode van de opleiding nog niet bij je in dienst is, in tegenstelling tot bij de Brug-ww zonder sectorplan hoeft er hier dus geen contract voor minimaal 8 uur aanwezig te zijn. Daarentegen moet er na de opleiding een contract voor minimaal 12 maanden worden afgegeven (ook hier heet dit de baangarantie).
    Voor meer informatie over de Brug-WW kan je terecht op de site van het UWV.

LET OP: Het komt soms voor dat je op meerdere subsidies recht lijkt te hebben. Helaas is het niet altijd mogelijk om dan alle subsidies toe te passen. Kijk dus goed welke subsidie dan voorrang heeft of het voordeligst is.