thumbnail-post
6|2|2015

UWV-ONTSLAGROUTE NA 1 JULI 2015

Vanaf 1 juli 2015 mag u als werkgever nog maar in een beperkt aantal gevallen naar het UWV om daar de preventieve ontslagtoets te laten uitvoeren. Tot die tijd heeft u de nog de keuze: een ontslag laten toetsen door het UWV of door de kantonrechter. Dit wijzigt met ingang van 1 juli 2015 in het nieuwe ontslagrecht.

De door de werkgever te bewandelen route, wordt afhankelijk van de ontslagreden, waarbij geldt dat het voor de uitkomst geen verschil maakt welke route moet worden bewandeld, omdat beide procedures zoveel als mogelijk gelijk worden getrokken. Vanaf 1 juli 2015 kunt u alleen nog bij het UWV terecht bij een ontslag op grond van (artikel 7:669 lid 2 onderdelen a en b BW jo artikel 7:671a jo):

  1. Bedrijfseconomische redenen;
  2. Langdurige ziekte (langer dan twee jaar).

In een toepasselijke cao kan geregeld zijn dat de werkgever zich bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen moet wenden tot een aparte in die cao door cao-partijen ingestelde sectorale ontslagcommissie. Het UWV kan net als nu al het geval is, alleen toestemming om op te zeggen wegens een bedrijfseconomische reden verlenen als de zogeheten flexcontracten (bepaalde tijd contracten, uitzendkrachten) zijn beëindigd (artikel 7:671a lid 5 BW).

Bedrijfsecomische redenen en langdurige ziekte

Bij bedrijfseconomische ontslagen valt te denken aan:

  • Slechte financiële situatie
  • werkvermindering
  • bedrijfssluiting of
  • een ingrijpende reorganisatie met personele gevolgen.

Van belang hierbij is onder meer de prognose voor de eerstkomende 26 weken. Bij bedrijfseconomische ontslagen moet als hoofdregel toepassing worden gegeven aan het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel bepaalt dat bij de voor ontslag voor te dragen werknemers de werknemers met dezelfde uitwisselbare functies moeten worden onderverdeeld in verschillende leeftijdscohorten. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft.

In een cao kan worden afgeweken van toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Denk aan het hanteren van selectie op basis van kwaliteit! Bij ontslagen na twee jaar ziekte moet aannemelijk zijn dat binnen een periode van 26 weken geen herstel zal optreden en binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

Proceduretijd

Het is de bedoeling dat het UWV de ontslagaanvragen binnen een periode van vier weken gaat afhandelen. Dit wordt mogelijk omdat er achter de schermen van het UWV wordt gewerkt aan de inrichting van een webportal zodat indiening van de ontslagaanvraag voortaan digitaal gaat. Heeft het UWV de toestemming voor opzegging verleend, dan is deze toestemming nog maar vier weken in plaats van de huidige acht weken geldig. Dit betekent dat de werkgever binnen deze termijn gebruik moet maken van de toestemming en de werknemer expliciet schriftelijk moet opzeggen onder vermelding van de reden van opzegging. (artikel 7:671a lid 6 BW nieuw). Bij het opzeggen moet de werkgever de van toepassing zijnde wettelijke dan wel afwijkende contractuele of cao-opzegtermijn in acht nemen.