thumbnail-post
31|10|2015

WANNEER MAG U LOON OPSCHORTEN OF STAKEN?

Wanneer mag het loon van een werknemer worden opgeschort of gestaakt?

 

Hoofdregel:
Art. 7:627 BW
Geen arbeid, geen loon.
Neem deze bepaling ook op in uw arbeidsovereenkomst.

 

Ziekte is een uitzondering:
Art. 7:629 lid 1 BW
Een zieke werknemer heeft in beginsel recht op doorbetaling van het loon (min. 70%) voor een periode van maximaal 2 jaar (104 weken).

Wat als de werknemer niet meer ziek is, maar weigert te gaan werken? Wat als de werknemer niet wil meewerken aan reïntegratie? Wat is het verschil tussen het opschorten van loon en het staken van loon? Wanneer mag ik dan het loon opschorten of staken?

 

Opschorten van de loonbetalingsverplichting
Art. 7:629 lid 6 BW
De werkgever mag de loonbetaling opschorten gedurende de tijd dat een werknemer zich niet houdt aan de redelijke controlevoorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen.

 

Om welke inlichtingen gaat het dan?
Het gaat om inlichtingen die u als werkgever nodig heeft om te kunnen vaststellen of de betreffende werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte. Met andere woorden; de inlichtingen zijn benodigd om te kunnen vaststellen of de werknemer daadwerkelijk ziek is.

Voorbeeld schending controlevoorschrift:
Indien een werknemer niet verschijnt op het spreekuur bij de bedrijfsarts.

 

Hervatten loonbetaling:
Zodra de werknemer de controlevoorschriften naleeft, moet het loon alsnog worden betaald vanaf de datum van opschorting. Met andere woorden; zodra de werknemer niet meer in overtreding is, moet het loon met terugwerkende kracht worden voldaan. Het opschorten van het loon is bedoeld als pressiemiddel om de werknemer alsnog te bewegen de controlevoorschriften na te leven.

 

Staken van de loonbetalingsverplichting
Art. 7:627 en 7:629 lid 3 BW
Het staken van de loondoorbetaling is mogelijk indien de werknemer geen recht meer heeft op loon. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer niet langer ziek is, maar weigert te werken. In dat geval is de hoofdregel van toepassing: geen arbeid, geen loon.

Daarnaast zijn er in de wet, art. 7:629 lid 3 BW, nog een aantal uitsluitingsgronden opgenomen die bepalen wanneer u als werkgever de loonbetaling mag staken. U mag onder meer het loon staken indien sprake is van onder meer de navolgende situaties:

  • De werknemer weigert aan zijn/haar reïntegratieverplichtingen te voldoen.
  • De werknemer belemmert zijn/haar genezing;
  • De arbeidsongeschiktheid / ziekte is door de werknemer veroorzaakt;
  • De werknemer weigert passende arbeid te verrichten;
  • De werknemer weigert mee te werken aan het opstellen/evalueren/ bijstellen van het plan van aanpak.

 

Loon geheel staken of alleen de uren waarvoor de werknemer arbeidsgeschikt is?
In de uitspraken van 23 juli 2013 van de Gerechtshoven Arnhem-Leeuwarden en Den Bosch is bepaald dat de loondoorbetalingsverplichting volledig gestaakt mag worden.

 

Hervatten loonbetaling:
Wanneer de werknemer alsnog aan zijn/haar reïntegratieverplichtingen voldoet, moet u als werkgever vanaf dat moment uw loonbetalingsverplichting te hervatten.

 

Mededeling/kennisgeving opschorting en/of staking
Het opschorten of het staken van de loonbetaling dient bij voorkeur schriftelijk aan de werknemer te worden medegedeeld. In de brief aan de werknemer moet u de reden van de opschorting of staking van het loon vermelden. Tevens dient u als werkgever expliciet aan te geven of het gaat om opschorting of stopzetting van de betaling van het loon. U dient uw woorden zorgvuldig te kiezen. In de jurisprudentie is bepaald dat een onzorgvuldige woordkeuze voor rekening en risico komt van de werkgever. Als per abuis opschorting is gecommuniceerd terwijl u staking bedoelde, dient toch met terugwerkende kracht loon te worden betaald zodra de werknemer alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

Op grond van artikel 7:629 lid 7 BW is vereist dat voor zowel opschorting als staking van het loon de werknemer vooraf wordt gewaarschuwd.

Als werkgever doet er u verstandig aan om een goed dossier op te bouwen en juridisch advies in te winnen alvorens u overgaat tot het opschorten of het staken van het loon.