thumbnail-post
8|3|2016

WAT TE DOEN NA EEN BEDRIJFSONGEVAL?

Ondanks voorzorgsmaatregelen kan het gebeuren dat er een ongeval plaatsvindt. Wat doe je als een van je medewerkers een (ernstig) bedrijfsongeval heeft gehad?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden, waarbij de werknemer letsel heeft opgelopen. Je moet een bedrijfsongeval direct bij de Arbeidsinspectie melden als je werknemer aan de gevolgen overlijdt, in het ziekenhuis moet worden opgenomen of blijvend letsel overhoudt aan het ongeval. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van maximaal 50.000 euro.

 

Fysiek en mentaal letsel

Onder ‘blijvend letsel’ wordt bijvoorbeeld verstaan: amputatie, blindheid of chronische lichamelijke of traumatische klachten. Het gaat dus ook om psychisch letsel, zoals een burn-out of schokschade door onvoldoende nazorg na een gewapende overval in het bedrijf.

 

Aansprakelijkheid werkgever

Als werkgever ben je aansprakelijk voor de geleden schade als het geval is veroorzaakt doordat:

  • Je onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebt genomen om je werknemers tegen gevaar op de werkvloer te beschermen. Zo moet je materialen en gereedschappen goed onderhouden, afschermen, beveiligen en werknemer instructies geven over het gebruik ervan.
  • Je er onvoldoende op hebt toegezien dat de werknemer de veiligheidsvoorschriften ook naleeft.

 

Aan die aansprakelijkheid kun je alleen ontkomen als je kunt aantonen dat je voldoende zorg hebt besteed aan de veiligheid van je werknemers. Dit betekent dat je al het mogelijke hebt gedaan om de risico’s voor werknemers te minimaliseren. Ook ontkom je aan aansprakelijkheid als je de veiligheidsverplichtingen bent nagekomen, maar een werknemer bewust schade heeft veroorzaakt (opzet of roekeloos gedrag). De rechter weegt altijd mee dat een werknemer op basis van zijn ervaring ook zelf risico’s moet inschatten en de nodige maatregelen moet nemen.

 

Ben ik verplicht mij hier tegen te verzekeren?

Je bent niet verplicht een aparte verzekering af te sluiten tegen bedrijfsongevallen maar het is wel aan te raden gezien de risico’s en de hoogte van de uitkeringen bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

Wat zijn de regels omtrent bewijslast?

Voor wat betreft de bewijslast kan het volgende schema worden gehanteerd

  • De werknemer moet stellen en bewijzen dat hij schade heeft geleden.
  • De werknemer moet stellen en bewijzen dat er een verband is tussen zijn schade en de uitoefening van zijn werkzaamheden.

 

Als de werknemer heeft voldaan aan zijn verplichting om bovenstaande te stellen en te bewijzen dan ben je in principe aansprakelijk tenzij je aantoont dat:

  • Je aan je zorgplicht hebt voldaan
  • De schade niet het gevolg is van het tekortschieten in die zorgplicht
  • De schade ook zou zijn ontstaan als je je zorgplicht zou zijn nagekomen
  • De schade het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer

 

Wat moet ik doen als een ongeval als bedrijfsongeval geldt?

Het is raadzaam om bij een ernstig ongeval altijd de arbeidsinspectie te waarschuwen. Je krijgt dan misschien een boete maar daartegen kun je bezwaar indienen en vervolgens in beroep gaan. Als de arbeidsinspectie zonder melding een onderzoek start dan hoef je op minder sympathie te rekenen. De arbeidsinspectie neemt het zeer zwaar op dat je geen melding hebt gemaakt en je kunt sowieso rekenen op de hoge boete van 4.500 euro.

 

Wat is een ernstig bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is ernstig als je werknemer overlijdt, blijvend letsel oploopt (lichamelijk of psychisch) of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Als je medewerker direct na een behandeling weer naar werk of naar huis gaat dan is er (meestal) geen sprake van ernstig letsel en hoef je geen melding te doen bij de Arbeidsinspectie. Verzuimt je werknemer langer dan drie dagen na het ongeluk dan moet je dit wel registreren. Het is vereist dat je deze registratie direct aan de arbeidsinspectie kunt tonen bij controle. Het is raadzaam om deze registratie in de betreffende personeelsdossier te bewaren, zo kun je deze altijd vinden bij controle.

 

Wat gebeurt er als de arbeidsinspectie onderzoek doet?

Als de arbeidsinspectie vermoedt dat er sprake is van een ernstig bedrijfsongeval dan zal zij na een onderzoek instellen. Als blijkt dat je bedrijf de wettelijke regels licht heeft overtreden dan zal de arbeidsinspectie overgaan tot het opmaken van een ongevalsboeterapport. Het is dan mogelijk dat je een boete krijgt. Als er sprake is van een misdrijf of het overtreden van een verbodsbepaling dan wordt er een proces-verbaal aangezegd en opgemaakt. Als het ongeval zeer ernstig is dan volgt meestal een strafzitting. Als de rechter de feiten bewezen acht, wordt een boete of zelfs een gevangenisstraf opgelegd.