thumbnail-post
1|4|2016

VOORKOM PROBLEMEN MET HET INLENEN VAN ZZP-ERS

Met ingang van 1 mei 2016 treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) in werking. Deze wet heeft grote financiële en juridische gevolgen voor alle zzp ‘ers en hun opdrachtgevers.

Een vrijwaring vooraf voor de opdrachtgever zoals het geval was bij de VAR is geen mogelijkheid meer. Per branche/opdrachtverhouding wordt er een zogenaamde modelovereenkomst ontworpen. Deze is verkrijgbaar via de website van de Belastingdienst. Wanneer er gewerkt wordt volgens deze overeenkomst ontstaat er In beginsel geen fictieve dienstbetrekking russen inlener en zelfstandig werkende professional. Gebeurt dat niet, dan loopt de opdrachtgever tot vijf jaar na afloop van de werkzaamheden het risico dat de Belastingdienst de zzp’er alsnog als medewerker beschouwt met alle fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke gevolgen van dien voor zowel de opdrachtgever als de zzp’er.

Er is een overgangsregeling voor 2016.

 

Wat betekent de wet voor de zzp’er?

 • Per nieuwe opdracht dient u een nieuwe modelovereenkomst te tekenen.
 • Bij het aangaan van nieuwe opdrachten bij dezelfde opdrachtgever kan er worden gewerkt met deelovereenkomsten die verwijzen naar een modelovereenkomst.
 • Ga na of u beschikt over een geldige VAR voor 2014 of 2015 en de werkzaamheden vallen onder de overgangsregeling voor
 • Zorg dat u samen met uw opdrachtgever ofwel een modelovereenkomst van de Belastingdienst indient of een eigen ­ door de Belastingdienst­ goedgekeurde overeenkomst aangaat.
 • Omschrijf uw werkzaamheden die u verwacht uit te voeren zo uitgebreid en specifiek mogelijk.
 • Maak vooraf heldere afspraken over tarief, duur van de opdracht en resultaatsverplichting richting de opdrachtgever.
 • Controleer gedurende de looptijd van de opdracht samen met uw opdrachtgever regelmatig of de werkzaamheden niet afwijken van de goedgekeurde modelovereenkomst.
 • Zorg dat u altijd voldoet aan de criteria van de Belastingdienst voor ondernemerschap.
 • Vraag tijdig juridisch advies aan om na te gaan welke risico’s de opdrachtgever in de overeenkomst bij u wil en juridisch kan

 

Wat betekent de wet voor de opdrachtgever?

 • Ga na of de werkzaamheden vallen onder de overgangsregeling voor 2016.
 • Wanneer er exact volgens de taakomschrijving in de vooraf opgestelde en door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst wordt gewerkt, ontstaat er geen dienstverband. Als hiervan wordt afgeweken loopt u het risico dat de zelfstandig voor uw werkende professional wordt aangemerkt als werknemer. U bent dan verplicht loonheffingen te betalen en de professional kan eventueel aanspraak maken op vakantiegeld, vakantiedagen, loon bij ziekte en ontslagbescherming.
 • Zorg dat u alle zzp0ers in kaart brengt.
 • Ga bij de Belastingdienst na of er een modelovereenkomst Is die aansluit op de werkzaamheden van de zzp’er;
 • Ga na of er voldaan wordt aan de voorwaarden voor een modelovereenkomst; zo niet, dien dan een eigen opgestelde overeenkomst ter goedkeuring In bij de Belastingdienst.
 • Controleer of de huidige afspraken met de professional overeenstemmen met de modelovereenkomst.
 • Overweeg alternatieven als werken volgens een modelovereenkomst niet mogelijk is: in dienst nemen of inhuren via een Intermediair.
 • Maak in overleg met uw adviseur tijdig een risicoanalyse en ga na of en welke risico’s u vooraf kunt neerleggen bij de zelfstandig werkende professional in de modelovereenkomst.