DE KORT HR SUPPORT KRIJGT EEN ZUSJE!

Een ‘zusje’ want ik ga de BV VerzuimSupport Brabant starten -naast mijn activiteiten bij De Kort HR Support- met Sharon Theuws-Bentelaar. Ik kan je zeggen dat ik er erg veel zin in heb. 

Het idee is om bij ziekte de geijkte procedures los te laten (wat ook een enorme besparing van de kosten teweegbrengt) en met persoonlijke aandacht gaan wij kijken naar wat er nog wél kan.

Veel medewerkers hebben als ze een tijdje niet zo fit zijn, het gevoel niet altijd even goed gehoord te worden.

Onze aanpak bestaat eruit dat we elke zieke medewerker gaan bezoeken met een bos bloemen of een fruitschaal van ‘het Fruit’. Hoe anders zal zo’n gesprek dan verlopen dan tijdens een bezoek aan een stedelijke arbodienst?

VerzuimSupport Brabant is de eerste verzuimbegeleidingsdienst die gevestigd en geboren is in De Kempen.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.verzuimsupport.nl

DE KORT HR SUPPORT OP KEMPENTECH

De Kort HR Support vanzelfsprekend van de partij op dé beurs van De Kempen. 

Kom kijken, kom beleven, kom kletsen, kom koffie drinken en kom zien wat er gaande is in onze regio.

Iedereen is van harte welkom op mijn stand. Ik kan je snel wegwijs maken welke bedrijven je zeker moet bezoeken.

Wie er vacatures heeft en of die bij jouw passen. Hoe ongeveer de beloning zal zijn en de werksfeer aldaar.

Voor de meeste regelen wij de HR-zaken want ondernemers weten; met De Kort HR Support sta je er niet alleen voor!

SUBSIDIES EN ANDERE TEGEMOETKOMINGEN BIJ HET AANWERVEN VAN EEN NIEUWE MEDEWERKER

Iemand vanuit een uitkering of met een ziekte of handicap in dienst nemen, is niet voor iedereen een logische stap. Vaak omdat we bang zijn voor extra kosten. Wat als iemand weer ziek wordt? Zijn er aanpassingen aan de werkplek nodig? Deze keer hebben we verschillende subsidies of andere tegemoetkomingen op een rijtje gezet, zodat je kan zien dat er beperkingen aan de risico’s zitten en dat het soms zo zijn voordelen kan hebben om iemand vanuit een uitkering in dienst te nemen. We zetten alles voor je op een rij.

 

Subsidie praktijkleren

Als je een erkend leerbedrijf bent, kan je subsidie krijgen als je een leerplaats biedt. Het is een tegemoetkoming in de kosten die je als werkgever maakt om een leerling, deelnemer of student te begeleiden. De regeling loopt van 1 januari 2014 tot 2019 en richt zich vooral op kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt waarbij jeugdwerkloosheid een groot probleem is, studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat in gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Per onderwijscategorie wordt het budget verdeeld. Het maximum bedrag is € 2.700,00 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats per jaar.

Voor meer informatie over de subsidie praktijkleren kan je terecht op de site van het RVO.

Proefplaatsing

Als je iemand in dienst wil nemen met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering, dan bestaat de mogelijkheid om voor deze medewerker een proefplaatsing te krijgen als hij moeilijk aan werk komt en je niet zeker weet of hij geschikt is voor de functie. Tijdens een proefplaatsing werkt iemand 2 maanden lang bij je met behoud van uitkering. Je hoeft dan dus geen loon te betalen. Je moet de intentie hebben iemand na de proefplaatsing voor minimaal 6 maanden een contract aan te bieden voor minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing. Na de proefplaatsing mag je echter geen proeftijd meer afspreken met de werknemer als je hem in dienst neemt.

Voor meer informatie over een proefplaatsingen kan je terecht op de site van het UWV.

Looncompensatie bij ziekte

Als je iemand in dienst neemt met een arbeidshandicap of ziekte, dan zou er een no-risk polis kunnen gelden. Dit houdt in dat, als je werknemer ziek wordt, er door het UWV een ziektewet-uitkering betaald wordt en je dus geen of minder kosten hebt terwijl de werknemer niet kan werken. Deze no-risk polis geldt over het algemeen 5 jaar. Ook als een medewerker na langdurig ziek te zijn geweest weer bij jouw bedrijf gaat werken bestaat er een mogelijkheid dat je je kan beroepen op de no-risk polis.

Voor meer informatie over de no-risk polis kan je terecht op de site van het UWV.

Vergoedingen voor aanpassingen op de werkplek

Als je een werknemer in dienst hebt of wilt nemen met een ziekte of een handicap, dan kan het zijn dat je extra kosten moet maken om het werk mogelijk te maken. Door het UWV en door sommige gemeenten worden subsidies beschikbaar gesteld om tegemoet te komen in deze kosten. Als werkgever kan je deze subsidie aanvragen voor ‘niet-meeneembare voorzieningen’. Denk hierbij aan een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek. Let op! Om kans te maken op de subsidie moet je hem van te voren aanvragen. Er wordt dan eerst beoordeeld of de aanpassing echt nodig is, daarna wordt de hoogte van de vergoeding/subsidie berekend.
De werknemer kan voor sommige aanpassingen zelf ook subsidie aanvragen bij het UWV. Het gaan dan om voorzieningen die hij mee zou kunnen nemen naar een andere werkgever. Denk hierbij aan een aangepaste bureaustoel, een brailleleesregel, orthopedische schoenen, aanpassingen aan de auto of een vergoedingen voor (taxi)vervoer.

Voor meer informatie over vergoedingen voor aanpassingen op de werkplek kan je terecht op de volgende site.

Scholingsvoucher voor 50-plusser

Als je een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst wilt nemen en hij een opleiding nodig heeft om de functie uit te kunnen voeren, dan kan je voor de kosten van de opleiding een scholingsvoucher aanvragen. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00 (inclusief BTW) en is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. Je kan de scholingsvoucher aanvragen tot 1 oktober 2016. Om hiervoor in aanmerking te komen mag de opleiding maximaal 1 jaar duren en de werknemer moet een erkend diploma/certificaat ervoor ontvangen. Er moet een getekend arbeidscontract zijn en je moet de werknemer in dienst nemen voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een ww-uitkering ontvangt, maar minimaal voor 12 uur per week. De in dienst name dient plaats te vinden uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de scholing is afgerond. De minimale contractsduur moet 3 maanden zijn.

Voor meer informatie over de scholingsvoucher voor 50-plussers kan je terecht op de site van het UWV.

Mobiliteitsbonus

Als je iemand in dienst neemt van 56 jaar of ouder met een uitkering, dan heb je wellicht recht op een mobiliteitsbonus. Dit is een korting op de WIA/WAO- en WW-premie die je tijdelijk (maximaal 3 jaar) mag toepassen. Deze mobiliteitsbonus is maximaal 7.000 euro per jaar. Om aanspraak te kunnen maken op deze mobiliteitsbonus moet je werknemer een doelgroepverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij recht had op een uitkering voordat jij hem in dient neemt.

Voor meer informatie over de mobiliteitsbonus kan je terecht op de volgende site.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

Als je een werknemer in dienst neemt met een beperking/arbeidshandicap, dan heb je wellicht recht op premiekorting op de af te dragen werknemersverzekeringen. De premiekorting bedraagt voor werknemers die onder de ‘doelgroep banenafspraak’ vallen vanaf 1 januari 2016 maximaal €2.000,00 per jaar gedurende maximaal 3 jaar lang. Wanneer valt een medewerker onder die doelgroep:

 • Een werknemer die door de gemeente ondersteund moet worden bij het vinden van werk en die niet het wettelijk minimumloon kan verdienen;
 • Een werknemer met een wiw-baan (wet inschakeling werkzoekende) of ID-baan (In- en doorstroombaan);
 • Een werknemer met een Wajong uitkering;
 • Een werknemer met een WSW-indicatie.

Voor een arbeidsgehandicapte werknemer die níet dot de doelgroep banenafspraak behoort (werknemers met een WIA-uitkering) bedraagt de premiekorting € 7.000,00 per jaar bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week. Als iemand minder werkt wordt dit naar rato verrekend.

Voor meer informatie over de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer kan je terecht op de volgende site.

Premiekorting jongere werknemer

Als je vóór 1 januari 2016 een werknemer in dienst hebt genomen tussen de 18 en 26 jaar oud die een WW-uitkering, uitkering wegens betalingsonmacht of bijstandsuitkering ontving, dan kan je soms een korting of vrijstelling krijgen voor de te betalen premies werknemersverzekeringen. Om hier gebruik van te kunnen maken moet de werknemer een doelgroepverklaring kunnen overleggen van de gemeente of het UWV waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk recht had op de uitkering. Verder moet je hem een contract aangeboden hebben voor minimaal 6 maanden en 24 uur per week (voor 1 juli 2015 minimaal 32 uur per week). De premiekorting mag maximaal 2 jaar toegepast worden en bedraagt maximaal € 3.500,00 per jaar.

Voor meer informatie over de premiekorting jongere werknemer kan je terecht op de site van het UWV.

Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel voor de werknemer (niet voor jou als werkgever dus). En mag je daarom alleen op verzoek van je werknemer toepassen. Uiteraard betekent het wél dat je minder loonbelasting hoeft af te dragen. Om de korting te mogen toepassen moet je werknemer een brief van het UWV kunnen overleggen waarin staat dat hij recht had op een Wajong uitkering voordat hij bij jou in dienst kwam.

Voor meer informatie over de jonggehandicaptenkorting kan je terecht op de site van de Belastingdienst.

Loondispensatie

Als je een werknemer in dienst neemt met een Wajong-uitkering die door zijn ziekte of handicap minder aan kan dan een andere werknemer, dan mag je tijdelijk minder loon uitbetalen aan deze medewerker. Het UWV vult het loon dan aan. Deze loondispensatie duurt in principe een half jaar tot 5 jaar en kan eventueel verlengd worden, maar de bedoeling is dat de medewerker uiteindelijk hetzelfde gaat verdienen als anderen. Op het moment dat de Wajonger in dienst komt wordt mogelijk wel zijn uitkering verlaagd.

Voor meer informatie over loondispensatie kan je terecht op de site van het UWV.

Brug-WW

Met deze regeling kan je een werknemer laten omscholen met behoud van zijn WW-uitkering. De regeling geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden. Er zijn 2 soorten Brug-WW:

 • Brug-WW zonder sectorplan wordt geregeld via UWV. Je kan dan een werknemer in dienst nemen die gedurende de periode dat hij zijn opleiding volgt, of zolang zijn uitkering duurt als dat eerder is, zijn uitkering doorbetaald krijgt van het UWV. Als werkgever betaal je dan alleen de uren dat de nieuwe medewerker werkt en niet de uren dat hij scholing volgt. Het contract moet voor minimaal 8 uur per week zijn, naast de te volgen scholing. Uiteraard moet de opleiding wel noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn nieuwe baan. Na de opleiding moet je hem een contract aan bieden voor minimaal 6 maanden voor minimaal het aantal uren dat hij al werkte, plus het aantal uren dat hij per week de opleiding volgde (dit wordt ook wel een baangarantie genoemd).
 • Brug-WW met sectorplan wordt beoordeeld vanuit de sector als er een sectorplan is ingediend en goedgekeurd. Je kan een werknemer in dienst nemen die een opleiding volgt. De medewerker krijgt gedurende de periode van maximaal 1 jaar of tot de ww-uitkering stopt zijn ww-uitkering doorbetaald. Ook hier geldt dat je als werkgever alleen de uren betaald dat de werknemer werkt en niet de uren dat hij scholing volgt. Daarnaast kunnen de kosten van de opleiding (gedeeltelijk) worden vergoed. Het is mogelijk dat de werknemers tijdens de periode van de opleiding nog niet bij je in dienst is, in tegenstelling tot bij de Brug-ww zonder sectorplan hoeft er hier dus geen contract voor minimaal 8 uur aanwezig te zijn. Daarentegen moet er na de opleiding een contract voor minimaal 12 maanden worden afgegeven (ook hier heet dit de baangarantie).
  Voor meer informatie over de Brug-WW kan je terecht op de site van het UWV.

LET OP: Het komt soms voor dat je op meerdere subsidies recht lijkt te hebben. Helaas is het niet altijd mogelijk om dan alle subsidies toe te passen. Kijk dus goed welke subsidie dan voorrang heeft of het voordeligst is.

KLAAR MET AVG?

 Meer privacy per 25 mei 2018

Per 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Iedere ondernemer in de EU zal daardoor meer met privacy bezig moeten zijn.

De Kort HR Support neemt de bescherming van persoonsgegevens heel serieus.

 

Uw personeelsgegevens

Wij kunnen u helpen bij het AVG-proof maken van uw personeelsgegevens.

Daartoe hebben wij de volgende documenten ontwikkeld:

 • Checklist personeelsbeleid;
 • Privacyverklaring personeel;
 • Verwerkersregister met gebruikershandleiding;
 • Protocol melden datalek inclusief register;
 • AVG-sollicitatieprotocol;
 • Geheimhoudingsbeding;
 • AVG-clausule arbeidsovereenkomst en/of personeelshandboek.

 

In 1 keer AVG-proof!

Wij bieden u het AVG-pakket aan voor € 500,- excl. btw.

U voldoet dan voor wat betreft ue personeelsbeleid aan de AVG-wetgeving.

WIE BEN IK? WAT KAN IK? WAT WIL IK?

TMA-methode (talent, motivatie en arbeidsvreugde)

Mensen functioneren het best, leren het snelst, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in het verlengde ligt van hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Ze zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.

Men moet vooral kijken naar wat er al bij mensen aanwezig is en daar kan men het best gebruik van maken. Wij activeren mensen vanuit een positieve benadering en vanuit hun intrinsieke motivatie.

Wat wij anders doen dan anderen

Wij gaan voor een goede uitwerking van onze adviezen en een adequate opvolging van onze assessments. Gelukkig werken wij al jaren voor klanten die dat erg weten te waarderen.

Een persoonlijke benadering vinden wij heel belangrijk. Dat begint met een goede intake.

Wij verkopen geen testen, maar helpen mensen verder in hun ontwikkeling en helpen hen bij het maken van de juiste keuzes.

Wij combineren de diverse testuitkomsten in eigen overzichten en in een eigen rapportage op maat waardoor verbanden zichtbaar worden en adviezen praktischer toepasbaar. Onze Jip en Janneke versie.

Wat kost het

Het gehele TMA-assessment, inclusief de intake, de diverse testen, de analyse, de rapportages op maat en de nabespreking, bieden wij aan voor € 1.250,– exclusief btw.

Wij zijn heel actief in De Kempen (Zuidoost Brabant) maar bieden voor de rest van Nederland en België onze testen aan online.

De gesprekken (intake, de begeleiding bij het maken van de testen, het nabespreken ervan en eventuele coaching) vinden in dat geval plaats via Skype.

EEN NIEUW JAAR, WAT VERANDERT ER IN 2017

Wetten worden vernieuwd of aangescherpt en er gaan nieuwe regels in. Wat betekent dit voor u in 2017?  Wij zetten voor u de belangrijkste wetswijzigingen op een rij.

Maximum transitievergoeding wordt 77.000 euro

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken.

AOW-leeftijd verhoogd: 65 jaar en 9 maanden

Werknemers geboren na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 gaan negen maanden langer AOW-premies betalen en ontvangen daarna de eerste AOW-uitkering. De hogere AOW-leeftijd kan gevolgen hebben voor heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Lage inkomensvoorziening (LIV)

Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden. Dit kan jaarlijks € 2.000,- per werknemer opleveren.

WGA-verzekeringen samengevoegd

Per 1 januari 2017 wordt het mogelijk eigenrisicodrager te worden voor de WGA-flex. Werkgevers die al eigenrisicodrager WGA-vast waren, worden dan ook eigenrisicodrager WGA-flex. Alleen eigen risico blijven dragen voor de WGA-vast is vanaf dan niet meer mogelijk. Het blijft nog wel mogelijk om alleen eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet of alleen voor de WGA.

Voorwaarden voor verrekeningen in minimumloon en -vakantiebijslag

Met ingang van 1 januari 2017 treedt het laatste deel van de Wet aanpak schijnconstructies in werking. Hierin staat dat slechts onder voorwaarden bepaalde zaken, niet meer mogen worden verrekend met het wettelijk minimumloon. In het verleden werd nogal eens misbruik gemaakt in het verrekenen van kosten van huisvesting en zorgverzekeringspremie. Onder voorwaarden blijft beperkte verrekening toegestaan, mits de werknemer schriftelijk toestemming geeft om:
a. Betalingen te verrichten aan de verhuurder voor de huurkosten en kosten nutsvoorzieningen indien dat niet meer is dan 25% van het voor die termijn geldende wettelijke minimumloon van de werknemer; en
b. De verhuurder een toegelaten instelling is als in art. 19, lid 1, Woningwet of gecertificeerd is door een door de Raad van Accreditatie erkende instelling.

Ook met betrekking tot de premie zorgverzekering kan een dergelijke machtiging worden afgegeven. In dat geval dient een kopie van de polis te worden overgelegd door de werknemer aan de werkgever.

Nieuwsbrief loonheffingen (tarieven; o.a. bijtellingspercentages leaseauto’s)

De Belastingdienst publiceert in het eerste kwartaal van 2017 tweemaal een nieuwsbrief loonheffingen met informatie over het inhouden en betalen van loonheffingen.

Minimumlonen per 1 januari 2017

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2017 € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het minimumloon vanaf 1 juli 2016.

MINIMUMLOON 2017 GEFASEERDE WIJZIGING VAN DE JEUGDLONEN

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling.

Het kabinet wil vanaf juli 2017 de leeftijd van het minimumloon in 2 stappen aanpassen van 23 naar 21 jaar. Dit staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2017 € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag

Minimum uurloon

Het bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt 1 januari 2017:
36-urige werkweek: € 9,95
38-urige werkweek: € 9,43
40-urige werkweek: € 8,96

Minimum jeugdloon

Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumjeugdloon bedraagt per 1 januari 2017:
22 jaar: € 1.318,85 per maand (85%)
21 jaar: € 1.124,90 per maand (72,5%)
20 jaar: € 954,25 per maand (61,5%)
19 jaar: € 814,60 per maand (52,5%)
18 jaar: € 706,- per maand (45,5%)
17 jaar: € 612,90 per maand (39,5%)
16 jaar: € 535,30 per maand (34,5%)
15 jaar: € 465,50 per maand (30%)

 

VADERS KRIJGEN 5 DAGEN VERLOF

Je medewerkers mogen binnenkort een week verlof opnemen als zij vader worden.

Nu krijgt een jonge vader twee dagen betaald verlof, hier komen straks drie dagen onbetaald verlof bij.

Als werkgever moet je je mannelijke weknemers drie dagen ouderschapsverlof geven als zij vader worden. Zo kunnen zij een hele week vrij nemen, ook als ze hun vakantiedagen al hebben gebruikt. Vaders hebben namelijk al recht op twee dagen betaald vaderschapsverlof. De maatregel gaat direct in.

Zorgverlof

Werknemers krijgen daarnaast ook meer mogelijkheden om zorgverlof op te nemen. Dit kan voortaan ook als je voor vrienden en bekenden moet zorgen. Eerder had je alleen recht op zorgverlof voor een partner, kind of ouder.

Het zorgverlof gaat ook gelden voor alle vormen van zorg, niet alleen zorg bij een levensbedreigende ziekte. Als werkgever mag je een verzoek tot dit verlof niet weigeren. Het verlof is wel onbetaald.

Snoepdoos werkgevers

Vakbond FNV is erg tevreden met de plannen van de minister van Sociale Zaken. Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn niet blij. “De overheid moet eens stoppen met het eindeloos in de snoepdoos van de werkgevers graaien”, zegt MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen. “Linksom of rechtsom, het de ondernemer die dit allemaal moeten betalen.”

Volgens Van Straalen kan een aankomende vader primavakantiedagen sparen voor het moment dat het kind geboren is, omdat je dat al lang van tevoren ziet aankomen. Ook denk hij dat werkgevers minder flexibel kunnen worden als werknemers meer vrije dagen kunnen opeisen.

KEMPENINDUSTRIES VOLLEDIG PLAT DOOR CYBERAANVAL

Kempen Industries heeft bekend gemaakt dat de productieafdeling op maandag 12 december volledig stil heeft gelegen als gevolg van uitval door een hack van hun ICT.

Het hacken is begonnen door een “factuur” met een virus in een mail met valse afzender. Volgens de administrateur “het leek net een echte factuur van Ziggo, maar eigenlijk had ik het moeten weten, we hebben geen Ziggo”. Bronnen vanaf de werkvloer van Kempen Industries meldden dat de orders en bijbehorende tekeningenpakketten niet ingezien konden worden.

Het is onbekend hoeveel schade de productiestilstand heeft opgeleverd, behalve de onmogelijkheid van werken van het eigen personeel zijn ook tientallen klanten benadeeld.

Bert van Kempen, directeur van Kempen Industries zegt hierover: “De ICT binnen Kempen Industries wordt aangepast aan de moderne dreigingen en het personeel wordt op korte termijn opgeleid om voorzichtiger met computerdata en -gegevens om te gaan”

10 TIPS OM DOELEN TE STELLEN VOOR HET NIEUWE JAAR

 1. Zet je dromen om in doelen
 2. Beschrijf je doelen zo specifiek mogelijk
 3. Visualiseer het bereiken van je doel
 4. Stel een doel omdat je het echt wilt, niet omdat het goed klinkt
 5. Waak voor te veel en onrealistische doelen
 6. Hak grote doelen op in behapbare mijlpalen
 7. Bepaal wanneer je jouw doel hebt bereikt
 8. Omschrijf hoe je jouw doelen wilt bereiken en deel dit met anderen
 9. Noteer minimaal vijf redenen waarom jij je doel wilt bereiken
 10. Vergeet nooit te lachen!

Succes is voor iedereen weggelegd.
Het is een kwestie van bewustzijn, kennis en de juiste gewoontes.

Veel succes bij het realiseren van je doelen!